Algemene Voorwaarden

Artikel 1: De maatschap

De maatschap Janssen Schepens advocatuur & incasso bestaat uit natuurlijke personen.

Artikel 2: De opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die Janssen Schepens advocatuur & incasso opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die worden gesloten met Janssen Schepens advocatuur & incasso. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de aanvullende opdrachten of de vervolgopdrachten aan Janssen Schepens advocatuur & incasso.
 2. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen Janssen Schepens advocatuur & incasso een beroep doen, maar ook de personen die door haar worden betrokken bij de uitvoering van opdrachten. Ook medewerkers die niet meer werkzaam zijn voor Janssen Schepens advocatuur & incasso kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet aan Janssen Schepens advocatuur & incasso worden tegengeworpen.

Artikel 4: De overeenkomst van opdracht

Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Janssen Schepens advocatuur & incasso. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 5: De uitvoering van de opdracht

 1. Janssen Schepens advocatuur & incasso voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Janssen Schepens advocatuur & incasso tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden van Janssen Schepens advocatuur & incasso.
 2. Bij de uitvoering van de opdracht neemt Janssen Schepens advocatuur & incasso de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 3. Bij de uitvoering van de opdracht handelt Janssen Schepens advocatuur & incasso zoals de opdrachtgever van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag verwachten.

Artikel 6: Bewaring van stukken

Nadat de werkzaamheden zijn geëindigd, wordt het dossier gesloten en worden de stukken uit het dossier gearchiveerd. Deze stukken zullen worden bewaard voor een periode van zeven jaar nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, na afloop waarvan deze worden vernietigd.

Artikel 7: Honorarium en verschotten

 1. Ter vergoeding van de te verrichten werkzaamheden voor de opdrachtgever, maakt Janssen Schepens advocatuur & incasso aanspraak op honorarium, te vermeerderen met zogenaamde verschotten en met omzetbelasting (btw).
 2. Verschotten zijn de te specificeren uitgaven, zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, uittreksels, deurwaarderskosten, procureurssalaris en overige kosten van derden.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berekent Janssen Schepens advocatuur & incasso haar honorarium volgens het geldend uurtarief, gebaseerd op het laatstelijk door de Nederlandse Orde van Advocaten aanbevolen standaarduurtarief, jaarlijks aan te passen op basis van het gangbaar prijsindexcijfer.
 4. Janssen Schepens advocatuur & incasso is bevoegd om het honorarium tussentijds in rekening brengen, al dan niet bij wege van voorschot, in dat geval achteraf met de (eind)declaratie te verrekenen.

Artikel 8: De betaling van de facturen

 1. Behoudens afwijkende afspraak dienen de facturen (declaraties) binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
 2. Bij niet tijdige voldoening is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en zal de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd zijn zoals bedoeld in art. 6:119/119a van het Burgerlijk Wetboek, en zijn de (buiten)gerechtelijke kosten verbonden aan de incassering voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Tevens is Janssen Schepens advocatuur & incasso in dat geval bevoegd een incassoprocedure te starten voor de burgerlijke rechter of voor de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 9: De aansprakelijkheid voor beroepsfouten

De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van Janssen Schepens advocatuur & incasso, daaronder begrepen haar medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat onder die verzekering wordt dragen.

Artikel 10: De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 1. Janssen Schepens advocatuur & incasso neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien de opdrachtgever met Janssen Schepens advocatuur & incasso een overeenkomst sluit, wordt de toepasselijkheid van deze regeling aanvaard.
 2. In verband hiermee hanteert Janssen Schepens advocatuur & incasso tevens een interne klachtregeling. Meer informatie daarover treft u aan in de op onze website gepubliceerde kantoorklachtenregeling.
 3. Mocht de interne klachtbehandeling volgens de kantoorklachtenregeling niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan de opdrachtgever de klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie daarop van Janssen Schepens advocatuur & incasso indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel: 070-3105310). De geschillencommissie is bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,=.
 4. Nadat twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Janssen Schepens advocatuur & incasso op de klacht zijn verstreken, vervalt de mogelijkheid om nog een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur in te dienen.
 5. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, zoals dat geldt op het moment waarop de klacht bij de geschillencommissie is ingediend. Dit reglement kan bij de geschillencommissie worden opgevraagd.
 6. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van het geschil dat de opdrachtgever heeft met Janssen Schepens advocatuur & incasso. Indien de opdracht is gegeven in een zakelijke hoedanigheid, voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in arbitrage.
 7. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
Toon reacties