Belastingdienst buitenspel gezet

Belastingdienst buitenspel gezet

Zo vlak voor mijn vakantie maak ik op kantoor de balans op van het afgelopen half jaar. Wat zijn er weer veel verschillende zaken de revue gepasseerd. Eén van de zaken die me is bijgebleven is de zaak van mijn cliënte mevrouw X (haar naam kan ik natuurlijk hier niet noemen, wel vond ze het leuk om te horen dat ik juist over haar zaak een stukje wilde schrijven).

Mevrouw X is een alleenstaande moeder die met haar werk in de zorg een inkomen heeft op bijstandsniveau. In 2012 woonde haar studerende, niet werkende zoon bij haar. Ze mocht trots op hem zijn, want hij studeerde medio 2012 na zijn laatste collegejaar keurig op tijd af. Alsof dat nog niet genoeg was vond hij direct een passende baan en per 1 augustus van dat jaar startte hij zijn loopbaan als arts bij een ziekenhuis in België. Hij bleef ook niet thuis wonen en liet zich medio juli 2012 uitschrijven op het adres van mijn cliënte en vertrok naar België.

Gelet op het beperkte inkomen wat cliënte ontving had zij in 2012 recht op zorg- en huurtoeslag. Deze toeslagen had en heeft zij ook hard nodig, anders kan zij niet rondkomen. Deze toeslagen zijn ook juist in het leven geroepen om mensen die te weinig inkomsten hebben om deze kosten volledig zelf te kunnen betalen, te ondersteunen.

Tot haar verbazing ontving zij eind 2014 van de belastingdienst het besluit dat zij over 2012 zo’n € 2.000,– aan te veel ontvangen huurtoeslag moest terugbetalen. Zoals hiervoor aangegeven genoot zij in 2012 een zeer minimaal inkomen en haar inwonende zoon had geen inkomen. Ze maakte dan ook bezwaar tegen dit besluit.

Nee, dat klopt zei de belastingdienst, u heeft inderdaad een minimaal inkomen, maar wij tellen het inkomen wat uw zoon na zijn vertrek in België (als arts) heeft ontvangen op bij uw inkomen in 2012 en dan heeft u over de maanden waarin uw zoon bij u stond ingeschreven dus geen recht op huurtoeslag. Mevrouw X gaf aan dat haar zoon dit inkomen nooit heeft ontvangen in de periode waarin hij bij haar woonde, maar pas na zijn vertrek. De belastingdienst reageerde door, in iets andere bewoordingen weliswaar, aan te geven, dat is zuur voor u, maar zo staat het in de Wet, kijkt u maar naar artikel 7 lid 2 van de Awir (Algemene Wet inzake de Rijksbelastingen). Wij rekenen met het jaarinkomen van u en uw medebewoner, ook al woonde hij niet bij u toen hij dat inkomen werkelijk ontving. Wij verklaren uw bezwaar dus ongegrond.

Mevrouw X was met stomheid geslagen. Zij nam contact op met ons kantoor en wenste mijn bijstand. Namens haar stelde ik beroep in tegen de beslissing op bezwaar bij de rechtbank Oost Brabant. De rechtbank stelde de belastingdienst in het gelijk. Zij hadden immers gewoon gehandeld conform de Algemene Wet inzake de Rijksbelastingen en dat deze wetstoepassing in het geval van cliënte ontzettend nadelig uitpakte zag de rechter wel, maar kon daar niets aan veranderen.

We lieten het er niet bij zitten. Namens mevrouw X stelde ik hoger beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Ik stelde me op het standpunt dat artikel 7 lid 2 van de Awir buiten toepassing moest worden verklaard nu deze wetstoepassing in dit geval in strijd was met artikel 26 van het IVBPR (Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten), daarin is het discriminatieverbod verankerd. In artikel 94 van de Grondwet is bepaald dat Nederlandse wetten geen toepassing mogen vinden als deze in strijd komen met zogenaamde ‘éénieder verbindende bepalingen’ van Verdragen en van besluiten van Volkenrechtelijke organisaties. Artikel 26 IVBPR is zo’n éénieder verbindende bepaling. Simpeler gezegd, ik deed een beroep op het gelijkheidsbeginsel.

Dit beroep moest uitvoerig worden onderbouwd. Immers, de Raad van State verklaard niet gemakkelijk een wettelijke bepaling niet van toepassing, zeker niet een bepaling uit een zogenaamde wet in formele zin.

Verder heb ik bij de Raad van State namens mevrouw X mijn ongenoegen geuit over de wettelijke regeling en het (ontbrekende) beleid van de belastingdienst. Immers, huurtoeslag is in het leven geroepen om 1 duidelijke reden, 1 duidelijk doel: ervoor zorgen dat niemand een groter deel van zijn inkomen aan huurlasten hoeft te betalen dan wat aan de hand van de ontwikkelde richtlijnen als aanvaardbaar wordt berekend.

Hoe krom kan het zijn; een wet met een bepaald doel en daarin opgenomen een bepaling die juist personen die onmiskenbaar tot de doelgroep behoren in bepaalde omstandigheden de rechten op grond van die wet ontneemt terwijl hiervoor geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat.

Door na te laten beleid te ontwikkelen voor deze gevallen, terwijl niet gebleken is dat dit onmogelijk en/of te kostbaar zou zijn, schiet de wet zijn eigen doel volledig voorbij, dat is ontoelaatbaar.

Een paar maanden na de zitting volgde de uitspraak van de Raad van State. Het hoger beroep was gegrond verklaard. De Raad van State had ons in het gelijk gesteld en artikel 7 lid 2 Awir buiten toepassing verklaard omdat deze bepaling in strijd werd geacht met artikel 26 IVBPR. Voor de geïnteresseerden onder u hierbij de link naar de uitspraak van de Raad van State van 30 maart 2016: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:865

Deze uitspraak heeft een gat geslagen in het strikte toeslagenstelsel en de regelgeving daaromtrent zoals die gehanteerd wordt door de belastingdienst. Wanneer deze regelgeving aantoonbaar zo onrechtvaardig is dat deze in strijd komt met de internationale verdragen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur maakt u, ondanks dat de wet u dus ongelijk geeft, kans van slagen in een rechterlijke procedure. Ik ben benieuwd of de belastingdienst haar beleid in dit soort kwesties gaat aanpassen zoals dit voor 2012 wel geschiedde middels toepassing van de zogenaamde 10%-regel.

Zit u met vergelijkbare kwesties/vragen? Maakt u dan allereerst vooral op tijd bezwaar tegen de besluitvorming van de belastingdienst (dat is cruciaal) en neemt u desgewenst gerust en geheel vrijblijvend contact op met ons kantoor: 040-7470129.  Een mail sturen kan ook naar: info@2180724130.ds222.danego.net

Mijn collega’s zullen u van dienst zijn, voor mij is het nu eerst tijd voor vakantie.

Nancy Schepens, Janssen Schepens advocatuur & incasso

 

Toon reacties