Werkwijze

U bent hier: Home » Werkwijze

Janssen Schepens advocatuur & incasso uit Eindhoven

Heeft u een vordering die onbetaald blijft en uw debiteur slaat geen acht op betalingsherinneringen of sommaties van uw kant, dan kunt u zich ook wenden tot Janssen Schepens advocatuur & incasso.

Om verschillende redenen kan betaling van uw factuur uitblijven. Te denken valt aan betalingsonmacht, betalingsonwil, een dreigend faillissement of ontevredenheid. Indien betaling uitblijft kan dat een aanzienlijke schadepost zijn voor u als particulier of ondernemer. Indien betaling van uw vordering, ondanks herhaalde verzoeken, uitblijft neemt u dan gerust contact met ons op.

Een professionele en persoonlijke aanpak staat bij ons voorop.

Wij werken als volgt:

  • U stelt ons uw vordering (de openstaande factuur/facturen) ter hand alsmede de gegevens van uw debiteur.
  • U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging.
  • Wij sturen uw debiteur een zogenaamde 14-dagen brief waarin hij wordt verzocht dan wel wordt gesommeerd te betalen.
  • Wij zullen na verzending van de 14-dagen brief uw debiteur intensief en geregeld telefonisch en schriftelijk benaderen als betaling uitblijft.
  • Indien uw debiteur een betalingsregeling wenst te treffen dan zal dit in overleg met u gebeuren.
  • Indien uw debiteur de vordering niet voldoet en niet reageert zullen wij in overleg met u overgaan tot dagvaarden, desgewenst in combinatie met een beslaglegging.
  • Indien de dagvaardingsprocedure tot een veroordelend vonnis leidt, zal dit vonnis ten uitvoer worden gelegd.
  • In plaats van een dagvaardingsprocedure kan ook worden gekozen voor het indienen van een faillissementsaanvraag.

Incassokosten

Per 1 juli 2012 is de nieuwe wet “Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten” in werking getreden. In de nieuwe wet wordt de hoogte van de incassokosten vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 40,00 en een maximumbedrag van  € 6.675,00. Deze wet geldt alléén voor vorderingen die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. De nieuwe wet geldt voor particuliere debiteuren en is uitsluitend van toepassing op verbintenissen die gebaseerd zijn op een overeenkomst.

De staffel voor vorderingen op particuliere debiteuren ziet er per 1 juli 2012 als volgt uit:

< €  2500,00 15% (Met een minimum van €40,-)
€  2500,00 – ≤ €     5000,00 10%
€  5000,00 – ≤ €  10.000,00 5%
€ 1.000,00 – ≤ €200.000,00 1%
€ 200.000,00 < € 5.000,00 0,5% (Met een maximum van €6.775,-)

Voor bedrijven en voor niet contractuele vorderingen handelt Janssen Schepens advocatuur & Incasso volgens de voorschriften van Rapport Voorwerk II.

Toon reacties