s

Onderwerpen archief alimentatie

Hoe maak je een kinderalimentatieberekening? Lees het hier!

Kinderalimentatie blijft de laatste jaren onderwerp van gesprek en discussie. De huidige rekenwijze zou ingewikkeld en ondoorzichtig  zijn. Daarom via deze weg een stapsgewijze uitleg over de huidige rekenwijze voor de geïnteresseerden:

Stap 1: Het netto besteedbaar inkomen bepalen van beide ouders:

Aan de hand van de inkomensgegevens van beide ouders wordt hun netto besteedbaar inkomen per maand berekend. Dit is niet hetzelfde als het netto inkomen op de loonstrook. Het bruto inkomen wordt ingevoerd in het rekenprogramma en verminderd met verschuldigde belastingen en vermeerderd met vakantiegeld en een eventuele 13e maand/eindejaarsuitkering (Deze uitkeringen worden dus uitgesmeerd alsof je daar maandelijks 1/12 deel van ontvangt). Ook houdt het rekenprogramma rekening met de heffingskortingen die men ontvangt. Geen rekening wordt gehouden met een eventuele aftrek vanwege een eigen woning.

Het netto besteedbaar inkomen ligt vaak een paar honderd euro hoger dan het netto inkomen op de loonstrook. Dit komt door voormelde rekenwijze.

Stap 2: De behoefte van de kinderen berekenen:

Aan de hand van de hoogte van het netto besteedbaar inkomen van beide ouders bij elkaar opgeteld wordt de behoefte van de kinderen berekend. Dit is het bedrag wat het kind per maand nodig heeft en waarin de ouders moeten voorzien. Hoe hoger het gezamenlijk netto besteedbaar inkomen van ouders is, hoe hoger de behoefte van het kind. Immers, er wordt vanuit gegaan dat ouders die meer verdienen ook meer aan hun kind uitgeven dan ouders die minder verdienen. De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van een tabel waarin inkomens van verschillende hoogten worden weergegeven in combinatie met de daarbij aansluitende behoefte van het kind. Ook wordt rekening gehouden met het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Deze tabellen zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. Klik hier en klik vervolgens op behoeftetabel 2015 om de huidige behoeftetabel bekijken.

Stap 3: De behoefte verminderen met kindgebondenbudget:

De behoefte van de kinderen wordt verminderd met het kindgebondenbudget wat de ouder ontvangt waar de kinderen verblijven. Met behulp van de inkomensgegevens van de ouder waarbij het kind verblijft kun je via www.toeslagen.nl een proefberekening maken. Het kindgebondenbudget wordt aangemerkt als een tegemoetkoming van de overheid waarmee een deel van de kosten van het kind worden betaald. Als de behoefte van het kind heel laag is kan dit zelfs betekenen dat er geen behoefte meer overblijft waarin de ouders nog moeten voorzien. Er hoeft volgens de huidige regeling dan geen alimentatie betaalt te worden.

Stap 4: De draagkracht van beide ouders berekenen:

Aan de hand van het netto besteedbaar inkomen wordt van beide ouders de draagkracht berekend. Dit is het bedrag wat een ouder volgens de berekening per maand aan de kosten van het kind moet kunnen betalen. Sinds 1 april 2013 wordt de draagkrachtberekening gemaakt aan de hand van een formule. Er wordt dus geen rekening meer gehouden met de werkelijke kosten (vaste lasten) van een ouder. Deze formule wordt jaarlijks aangepast en is ook terug te vinden via www.rechtspraak.nl. Klik hier en klik vervolgens op draagkrachttabel 2015 om naar de draagkrachtformule te gaan. Als het netto besteedbaar inkomen € 1.275,– per maand of lager is, dan wordt ervan uitgegaan dat de ouder een minimale draagkracht heeft van € 25,– per maand. Voor een netto besteedbaar inkomen van € 1.650,– per maand of hoger geldt de volgende formule:

70% [NBI – (0,3 x NBI + 992)]

NBI staat hierin uiteraard voor netto besteedbaar inkomen. Voor inkomens tussen de € 1.275,– en € 1.650,– per maand gelden vergelijkbare formules met iets afwijkende percentages en bedragen. De exacte formules zijn terug te vinden via vorenstaande link.

Stap 5: Een draagkrachtvergelijking maken:

Ouders moeten naar rato van hun draagkracht in de behoefte van het kind voorzien.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel, de behoefte van een kind is na aftrek van het kindgebondenbudget € 250,– per maand. Ouder 1 heeft een draagkracht van € 400,– per maand en ouder 2 een draagkracht van € 100,– per maand. Ouders moeten dan naar rato van draagkracht bijdragen in de behoefte van het kind. Je maakt dan de volgende berekening:

Draagkracht ouder/draagkracht ouders samen x behoefte

Voor ouder 1 geldt dan: 400/500 x 250 = € 200,–

Voor ouder 2 geldt dan: 100/500 x 250 = € 50,–

Stap 6: De zorgkorting berekenen:

De ouder bij wie de kinderen niet hun hoofdverblijfplaats hebben, heeft in de meeste gevallen omgang met de kinderen volgens een bepaalde regeling ( bijvoorbeeld een weekend per twee weken en de helft van de vakanties en feestdagen). Er wordt bij het bepalen van de te betalen kinderalimentatie rekening gehouden met de kosten die deze ouder heeft wanneer de kinderen bij hem/haar verblijven. Dit noemen we de zorgkorting. Als het kind gemiddeld genomen 1 dag per week bij de andere ouder verblijft bedraagt de zorgkorting 15% van de behoefte, bij 2 dagen per week 25% van de behoefte en bij 3 dagen per week 35% van de behoefte. Vakanties en feestdagen worden bij de gewone regeling opgeteld. Je rekent dus uit hoeveel dagen per jaar het kind bij de niet verzorgende ouder verblijft en dat totaal deel je door 52 weken. De zorgkorting wordt vervolgens in mindering gebracht op de draagkracht.

Stel dat in het voorbeeld bij stap 5 de kinderen wonen bij ouder 2 en ouder 1 heeft gemiddeld 1 dag per week omgang met de kinderen. Dan heeft ouder 1 recht op een zorgkorting van 15% van de behoefte en dus (0,15 x € 250,–=) € 37,50. Het aandeel van ouder 1 in de behoefte van het kind was € 200,–. Dit bedrag moet worden verminderd met de zorgkorting van € 37,50, zodat hij uiteindelijk aan kinderalimentatie € 162,50 per maand moet betalen.

Dit stappenplan omschrijft in grote lijnen de wijze waarop in standaardgevallen kinderalimentatie op dit moment wordt berekend. Er gelden echter voor bepaalde situaties uitzonderingen/afwijkingen van dit rekenmodel. De vraag is hoe lang deze rekenwijze nog in stand blijft. Op 17 februari jl. hebben Ard van der Steur (VVD) en Jeroen Recourt (PvdA)  het Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel stuit echter nu alweer op forse kritiek.

Het is in elk geval raadzaam om bij het vaststellen/wijzigen van kinderalimentatie advies in te winnen bij een deskundige. Heeft u vragen naar aanleiding hiervan? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met ons kantoor.

 

Betaalt of ontvangt u kinderalimentatie?

Per 1 januari 2015 zijn er een aantal wijzigingen in werking getreden die grote invloed kunnen hebben op het bedrag aan alimentatie dat u betaalt of ontvangt.

Wellicht heeft u al gehoord dat de zogenaamde aftrekpost levensonderhoud kinderen is komen te vervallen. Dit was een belastingkorting waar u aanspraak op kon maken als u een bepaald minimum bedrag per kwartaal aan kosten voor uw kind besteedde (€ 416,– per kind per kwartaal). Dit was bijvoorbeeld het geval als u dit bedrag aan kinderalimentatie per maand betaalde (€ 138,67 per maand). Doordat deze aftrek verdwijnt betaalt u netto meer kinderalimentatie.

Een andere wijziging van ingrijpendere aard is op 18 november jl. bekend gemaakt en houdt in dat  de alleenstaande ouderkop  in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. Wat dat betekent zal ik voor u toelichten:

Per 1 januari 2015 is de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting vervallen. Daarvoor in de plaats komt de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Dit betreft een tegemoetkoming van de overheid voor alleenstaande ouders die bedoeld is om mede te voorzien in de kosten van de kinderen die bij hen wonen. De ouders die recht hebben op kindgebonden budget hebben ook recht op de alleenstaande ouderkop die (net zoals het kindgebonden budget) inkomensafhankelijk is en maximaal € 3.050,– per jaar zal bedragen in 2015 en dus € 254,17 per maand. Door de werkgroep alimentatienormen is besloten dat de alleenstaande ouderkop, net zoals het kindgebonden budget, bij de berekening van kinderalimentatie in mindering zal worden gebracht op de behoefte van het kind. Dit is een grote verandering. De werkgroep gaat er dus vanuit dat de overheid voor een gedeelte de kosten van het kind gaat betalen waardoor de ouders (en met name de alimentatieplichtigen) minder of zelfs helemaal niets meer aanvullend bij hoeven dragen.

Een vreemd besluit, want  de voorheen geldende belastingkortingen en voordelen voor alleenstaande ouders werden niet in mindering gebracht op de behoefte van het kind, alhoewel de belastingdienst deze ouders daarmee in financieel opzicht ook tegemoet kwam.

Stel dat de behoefte van een kind in de oude situatie € 300,– per maand bedroeg en de verzorgend ouder ontvangt € 80,– per maand aan kindgebondenbudget en € 220,– per maand aan alleenstaande ouderkop, dan heeft dit tot gevolg dat het kind geen behoefte meer heeft aan een bijdrage van de alimentatieplichtige ouder. Die bijdrage zal dan op verzoek van de betalende ouder op nihil worden gesteld.

Dateert de vaststelling van de alimentatie in uw geval nog van de periode voor 1 april 2013? Dan zal nu de nieuwe rekenwijze van toepassing zijn. Deze is over het algemeen gunstiger voor degene die alimentatie moet betalen.

De genoemde wijzigingen zullen alleen verandering aanbrengen in uw situatie als u er zelf voor kiest om een herberekening te laten opstellen door een advocaat of u mogelijk bericht ontvangt van uw ex-partner waarin wordt aangegeven dat hij/zij kiest voor het laten opstellen van een herberekening. In beide gevallen is het hoe dan ook verstandig om een eigen advocaat te raadplegen.

Onze advocate Nancy Schepens is u graag van dienst. U kunt bij vragen gerust en geheel vrijblijvend contact met haar opnemen. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-23924949 of per e-mail via schepens@2180724130.ds222.danego.net